TablaHash = (function() { var data = {}; return { put:function(key, value) { // ... }, get:function(key) { // ... }, exists:function(key) { // ... }, remove:function(key) { // ... } } })();